"اپسیلون تلخی بد نیست"(1)

«ضربدری نازی، ضربدری». پسری داشت آن وسط‌های پیست تمرین چرخش رقص باله می‌کرد انگار. یک پایش را با دستش برده بود بالا و داشت دور خودش می‌چرخید.لحظه‌ای حس کردم  دلم می‌خواهد من‌هم  اسکیت یاد بگیرم. همیشه وقتی نازی را برای تمرین می‌آورم پارک قیطریه همین حس بهم دست می‌دهد.با نگاهم دنبال نازی گشتم . ایستاده بود وسط دایره‌ی پیست و می‌خواست دور خودش بچرخد.

نشستم کنارش. از توی کیف کوچک مربعی چرمی‌ام که چپ‌و راستی روی دوشم انداخته بودم بسته آدامسی را در آوردم و گرفتم سمتش:

«می‌گی یعنی حرف هم نزنم؟» نگاهش هنوز در آن نقطه‌ی مبهم قفل کرده بود. نور قرمزی در دور دست داشت روشن خاموش می‌شد.گفتم:

«تو از چی می‌ترسی؟ نکنه نگران خودتی؟» صورتش را آنقدر سریع سمتم چرخاند که لحظه‌ای از هرم نگاهش و از گرمی نفسی که روی صورتم راه رفت تنم داغ شد.گفت:

«آره نگران خودمم» توی نگاهش چیزی بود که تا بحال ندیده‌بودم. چیزی که لرزه به استخوان‌هام می‌انداخت. سکوت کردم. چیزی عذابش می‌داد که من نمی‌دانستم.نازی  برعکس چرخش بچه‌های پیست دور زده بود و می‌آمد طرفم. بلند شدم و رفتم کنار نرده‌ها و مچ دستم را چرخاندم که یعنی « چی شده نازی؟»

«مامان تشنمه»بطری آب را از کیفم در آوردم و دادم دستش.راست می‌گفت رضا. راست می‌گفت که تلخ حرف می‌زنم. همیشه تلخ حرف می‌زنم. عادت روزمره‌ام شده این تلخ گفتن‌ها. بیشتر اوقات وقتی خسته می‌شوم از چیزی توی زندگی یا از جامعه‌ای که در آن بی‌هوده دست و پا می‌زنم تلخ حرف می‌زنم. وقتی از دست کسی برنجم تلخ حرف می‌زنم. وقتی دوروبریهام نفهمندم تلخ حرف می‌زنم. وقتی خفه‌ میشم و تلاش می‌کنم برای فریاد زدن و هیچ صدایی از حنجره‌ام به بیرون پرتاب نمی‌شه تلخ حرف می‌زنم.

نازی که رفت برگشتم طرفش که باهاش حرف بزنم،که بگم این تلخ گفتن‌هام ارادی نیست. کیف قرمز وسایل اسکیت روی نیم‌کت دمرو افتاده بود. سوز سرد باد، برگهای خشک چنار معلق بین فضا و زمین را می‌رقصاند و روی صورت خیسم خط زبری می‌کشید. نور قرمزی‌ در دوردست داشت روشن و خاموش می‌شد و سایه‌ی‌ شانه‌های خمیده‌ی مردی که در تاریکی شب، زیر نور پروژکتور پارک کشیده می‌شد.

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
مسعود

سلام بر شما. چهار پنج سالی است داستان می نویسم .ویلاگ شما را تازه پیدا کردم دارم داستانهاتون رو از سال 89می خونم.البته شبی یک داستان چون وقتم کمه.شاد باشید