روزی از روز‌ها...

وقتی همه توقعی بیش از توانایی‌هات دارند

وقتی تو می‌خواهی خودت باشی و همه نمی‌خواهند

وقتی تو همه را می‌بینی و همه ذره‌ای از تو را نمی‌بینند

آن وقت توقع تو از آن همه،همه چیست؟

سر را فرو می‌بری قعر تاریکی‌دلت و مویه می‌کنی...

آخه منم آدمم.

/ 1 نظر / 10 بازدید
nafas

وچون ادمم دوباره سرم را بالا میگیرم واین بار برای اثبات من همه را بهانه میکنم.[گل]