الو الو صدا میاد

  • الو الو صدا میاد؟ داره امتحان میشه. الو الو. پوف پوف. صدای میکروفون واضحه؟ اکو میشه یا نه؟ اون دورتر ها هم می شنوند؟ امتحان می کنیم. سلام. سلامی چو بوی خوش آشنایی. بعد مدت ها سلام دادن می چسبه ها نه؟ بوس چطور؟ اول بیا دست بدیم. گرمای دستت رو بده به دستم. چطوری رفیق؟
/ 1 نظر / 100 بازدید
farvak

اول خودم نظر بدم. امتحان میشه. یک دو سه. سلام...